Fraccionament dels rebuts mitjançant certificat digital

La Diputació de València informa que:

Aquells i aquelles contribuents que disposen de certificat digital poden fraccionar el pagament dels seus rebuts directament, de manera àgil, eficaç i en temps real, sense necessitat de desplaçar-se a les oficines de gestió tributaria o al seu ajuntament

Per a sol·licitar un fraccionament els i les contribuents deuen estar en possessió de certificat digital i accedir a la seu electrònica a través del següent enllaç: https://www.sede.dival.es/oficinatributaria

Anar a: Tràmits tributaris per al contribuent - Amb certificat - Fraccionar el deute (columna esquerra)

QÜESTIONS A TINDRE EN COMPTE

• Els fraccionaments que es realitzen en la OVC amb certificat digital es concediran en les mateixes condicions que si el contribuent ho realitzara a través dels mitjans d’accés esmentats, llevat que se tracte de fraccionaments amb garantia, o bé, aquells fraccionaments que porten inclosos quotes d’urbanització. En aquests dos casos,  la seua tramitació deurà realitzar-se de manera presencial (oficines territorials o ajuntaments).

 • Al finalitzar la tramitació del fraccionament, el i la contribuent obtindrà en el mateix moment la resolució de la concessió del mateix.