Béns i drets patrimonials

Adjuntos

Anunci en el BOP de l'Ajuntament de Manuel, sobre aprobació inicial de rectificació anual de l'inventari general de bens, drets i accions, referida a 31 de desembre de 2018.